Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoWebinarium na temat zarządzania odpadami

13 lipca 2023

W dniu 30.5.2023 r. odbyło się webinarium na temat ochrony środowiska - Gospodarka odpadami.

Odpady powstają praktycznie przy każdej działalności człowieka. Powstają w przemyśle, budownictwie, rolnictwie, transporcie oraz w codziennym życiu społecznym. Przede wszystkim odpady komunalne są produkowane przez wszystkich mieszkańców. Ze względu na swoje specyficzne cechy i różne zagrożenia dla środowiska, każdy strumień odpadów wymaga odrębnego zarządzania. W dniu 01.01.2021 r. w Republice Czeskiej weszła w życie nowa ustawa o odpadach nr 541/2020 Sb. (Sb. to czeski Dz.U.). Dla gmin oznacza to wiele nowych zadań w związku z obowiązkiem przestrzegania ustalonych minimalnych limitów udziału sortowanych odpadów nadających się do recyklingu w stosunku do całkowitej ilości zebranych odpadów mieszanych. Kwestie odpadów można również rozpatrywać w kontekście transgranicznym. W Republice Czeskiej odbywają się również ciekawe ogólnokrajowe imprezy społeczne z licznym udziałem mieszkańców, takie jak „Sprzątajmy Czechy”.

Celem webinarium jest kompleksowe spojrzenie na kwestie odpadów po czeskiej i polskiej stronie granicy oraz pokazanie przykładów dobrych praktyk, które można wykorzystać w drugim kraju.

Nagranie z webinarium można znaleźć na stronie www.euro-glacensis.cz/vkontaktu lub na kanale Youtube Euroregionu Glacensis.